Reglementen en statuten

Huishoudelijk reglement
 
TV Buren heeft een huishoudelijk reglement waaraan alle leden zich moeten houden.
 
Artikel 1 De leden
1.1. Leden van de vereniging zijn diegenen die aan de contributieverplichting hebben voldaan.
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1. De leden gaan respectvol met elkaar om. Bij discriminerende, ongepaste en ongewenste uitingen of gedrag kan het bestuur maatregelen nemen.
2.2. De leden houden rekening met de omgeving en veroorzaken geen overlast. 
2.3. De leden dragen zorg voor verantwoord gebruik van banen, materiaal, groen en terrassen, en voor clubhuis en inboedel.
2.4. De leden spreken elkaar en bezoekers aan op onverantwoord of ongewenst gedrag.
2.5. De leden houden zich aan de voorschriften en reglementen.
2.6. De leden houden zich aan aanwijzingen van bestuur en commissies. 
 
Artikel 3 Lidmaatschap
3.1. TV Buren kent verschillende soorten lidmaatschap, conform de statuten en conform de besluiten uit de ALV (klik hier).
3.2. Lidmaatschap is geldig voor de periode van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. 
3.3. De contributie wordt voldaan middels automatische incasso in één of twee termijnen. Speelpasjes worden verstrekt indien het machtigingsformulier is ondertekend. 
3.4. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 
Artikel 4 Inschrijving en opzegging
4.1. Inschrijving geschiedt door opgave van naam, adres en geboortedatum. 
4.2. Bij inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd.
4.3. Bij inschrijving dient een machtigingsformulier te worden ondertekend voor betaling via automatische incasso.
4.4. Bij inschrijving in de maanden januari t/m juni is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd. Bij inschrijving in de maanden juli t/m december is de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.  
4.5. Opzegging geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie, vóór 1 januari van het volgende jaar.  Bij opzegging ná 1 januari worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. 
4.6. Bij tijdelijke onderbreking van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend.
 
Artikel 5 Gegevens leden
5.1. De leden geven adresveranderingen door aan de ledenadministratie. 
5.2. De leden zorgen voor het verstrekken van het juiste email-adres ten behoeve van de communicatie.
 
Artikel 6 Kleding
6.1. Op de tennisbaan zijn tennisschoenen verplicht die geschikt zijn voor smashcourt banen.
6.2. Bij het tennissen is het dragen van een shirt en een tennisbroek of tennisrokje, of een trainingspak verplicht.
 
Artikel 7 Gebruik van de banen en oefenkooi
7.1. Senior-leden en middelbare scholieren kunnen overdag en ’s-avonds gebruik maken van de banen. 
7.2. Kinderen die nog op de basisschool zitten, moeten vanaf 19.30 uur plaats maken voor middelbare scholieren en senioren.
7.3. De banen worden afhangen met de ledenpas. Na het afhangen geldt een wachttijd van 30 minuten alvorens opnieuw kan worden afgehangen. 
7.4. Afhangen is verplicht. Klik hier waarom dat is.
7.5. Tijdens activiteiten kunnen alle banen bezet zijn zodat er geen baan vrij is voor recreanten. 
7.6. Tijdens de competitie wordt één baan vrijgehouden voor recreanten. In incidentele gevallen kan van deze regel worden afgeweken, mits in overleg met de TC.
7.7. Bij waterplassen of sneeuw op de banen worden de banen niet gebruikt.
7.8. Na het tennissen worden de banen verzorgd. Verzorging geschiedt door slepen van de banen en het ophangen van de bezem in de daarvoor bestemde haak. 
7.9. De oefenkooi is beschikbaar voor leden en niet-leden.
 
Artikel 8 Introducés 
8.1. De leden kunnen met een niet-lid gebruik maken van de banen, middels een introducé-pas.
8.2. Aan het gebruik van de introducé-pas zijn voorwaarden verbonden.
8.3. De introducé heeft dezelfde rechten en plichten als de leden. 
8.4. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.
 
Artikel 9 Tennislessen
9.1. TV Buren heeft een overeenkomst met een tennisschool voor tennislessen door een leraar die aan de KNLTB-beroepseisen voldoet. 
9.2. De leden kunnen inschrijven voor de tennislessen. De kosten worden door de tennisschool gefactureerd.
 
Artikel 10 Toernooien en activiteiten
10.1. De activiteitencommissies organiseren gedurende het gehele jaar recreatieve en prestatieve toernooien en activiteiten. 
10.2. De leden kunnen een voorstel indienen voor het organiseren van een toernooi of activiteit. Het voorstel wordt ingediend bij de Technische Commissie of de Jeugdcommissie. Het bestuur beslist over het voorstel. 
10.3. De leden kunnen deelnemen aan toernooien en activiteiten 
10.4. De leden kunnen deelnemen aan vergaderingen; alleen de vergaderingen van bestuur, kascommissie en Technische commissie zijn besloten.
 
Artikel 11 Verplichte bijdrage aan de vereniging
11.1. Seniorleden leveren met vrijwilligerswerk een bijdrage aan de vereniging.
11.2. Het vrijwilligerswerk bestaat uit:
        11.2a Ureninzet bij een commissie of bij het bestuur plus één bardienst, of 
        11.2b Drie bardiensten per jaar (voor nieuwe leden één bardienst per jaar onder begeleiding van een 
                 ervaren lid). Bij niet-nakoming van de bardienst geldt een boeteregeling. 
                 De hoogte van de boete wordt vastgesteld in de ALV. 
11.3. De vrijwilligersinzet is verplicht maar kan per jaar worden afgekocht. De hoogte van de afkoopsom wordt vastgesteld in de ALV. 
11.5. Leden die in het kader van hun taken een vergadering, toernooi of activiteit bijwonen, hebben recht op een gratis consumptie, tot maximaal twee per keer (vergadering, dagdeel toernooi/activiteit). De consumpties worden geregistreerd in het kassa-systeem. 
11.6. Het verplichte karakter van de bijdrage vervalt per 1 januari van elk jaar als op 1 januari van dat jaar de leeftijd van 75 jaar is bereikt. 
 
Artikel 12 De keuken, de bar en de bardienst
12.1. Leden jonger dan 18 jaar of kinderen van leden komen niet in de keuken of achter de bar. 
12.2. De barcommissie tracht de bar zo veel mogelijk te bemensen, en in ieder geval tijdens toernooien, activiteiten en competitie, en 's-avonds in de periode april t/m september.
12.3. Het lid dat bardienst heeft, draagt zorgt voor afsluiting of draagt de verantwoordelijkheid over aan een ander lid.
12.4. Het lid dat bardienst heeft, stelt zichzelf volledig en gedegen in kennis van de regels en voorschriften zoals die jaarlijks worden vastgesteld door de barcommissie (hier). 
12.5. Het lid dat bardienst heeft zorgt voor zorgvuldige naleving van de regels en voorschriften.
 
Artikel 13 Communicatie
13.1. De leden worden geïnformeerd via digitale nieuwsbrieven, via deze website of via het account op Facebook. 
13.2. De website bevat een besloten deel dat alleen toegankelijk is voor ingelogde leden. 
13.3. Bij het plaatsen van informatie op website of Facebook wordt rekening gehouden met privacywetgeving en -wensen.
13.4. De activiteitencommissies informeren de leden over de geplande activiteiten. 
13.5. De redactiecommissie onderhoudt de website en het Facebook-account en draagt zorg voor nieuwsbrieven.
 
Artikel 14 Het tennispark en het clubhuis
14.1. Het park en het clubhuis kennen geen specifieke openings- en sluitingstijden. 
14.2. Het park en het clubhuis zijn toegankelijk voor leden, deelnemers aan activiteiten en supporters. 
14.3. De leden hebben recht op een sleutel, die toegang biedt tot het tennispark, de kleedkamers, de toiletten, het bedieningspaneel voor de verlichting, en het afhangbord. 
14.7. De banen kunnen worden verhuurd aan derden. Aan verhuur zijn voorwaarden verbonden.
14.8. De bovenverdieping van het clubhuis kan worden verhuurd aan derden. Aan verhuur zijn voorwaarden verbonden. 
14.9. Er wordt niet gerookt in het clubhuis. Roken op de terrassen is wel toegestaan. 
 
Artikel 15 Parkeren
15.1. Er geldt een parkeerverbod in het Plantsoen.
 
Artikel 16 Veiligheid
16.1. De leden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van onveilige situaties. Ouders en/of begeleiders zien toe op hun minderjarige kinderen. 
16.2. De leden informeren het bestuur bij een vermoeden van een onveilige situatie. 
16.3. Schade die toegebracht wordt aan de eigendommen van TV Buren, wordt geheel of ten dele verhaald op diegene die de schade heeft toegebracht of (mede-)veroorzaakt.
16.4. Achter de bar is een EHBO-kist aanwezig. Bij gemis aan materiaal dient de Technische commissie te worden geïnformeerd. 
16.5. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongelukken, blessures of andere incidenten.
16.6. Ter bevordering van de veiligheid van personen en bezittingen wordt toezicht gehouden middels drie camera's. De beelden van de camera's worden nimmer bekeken, behalve bij calamiteiten door twee daartoe door het bestuur aangewezen bevoegden.  Voor het gebruik is een protocol van toepassing.
 
Artikel 17 Hygiëne
17.1. De douches worden wekelijks gedurende tien minuten gespoeld. De parkcommissie registreert het spoelen in het legionella-logboek.
17.2. De toiletten worden tenminste twee maal per week schoongemaakt, en dagelijks tijdens toernooien en activiteiten. De barcommissie zorgt voor het schoonhouden van de toiletten. 
17.3. Het clubgebouw en de keuken worden minimaal een maal per week schoongemaakt, en zo vaak als nodig is tijdens toernooien en activiteiten. De barcommissie zorgt voor het schoonhouden van clubhuis en keuken.
17.4. De wettelijke voorschriften voor hygiëne zijn vastgelegd in de barprocedures. De barcommissie zorgt voor het opvolgen van deze barprocedures. Een exemplaar van de barprocedures bevindt zich achter de bar.
 
Klik hier voor de overige artikelen over bestuur, bevoegdheden en besluitvorming.
 
Afhangreglement
  1. Senior-leden en middelbare scholieren kunnen overdag en ’s-avonds gebruik maken van de banen.
  2. Kinderen die nog op de basisschool zitten, maken vanaf 19.30 uur plaats voor senior-leden en middelbare scholieren.
  3. De banen worden afhangen met de ledenpas. Na het afhangen geldt een wachttijd van 30 minuten alvorens opnieuw kan worden afgehangen.
  4. Na het tennissen worden de banen verzorgd: de banen worden geveegd met de bezem, de bezem wordt teruggehangen in de haak.
  5. Vochtige banen worden niet geveegd. In alle andere gevallen worden de banen na het spelen geveegd.
  6. Dubbelpartijen spelen minstens 1 uur (inclusief vegen van de baan). Daarna kunnen de spelers worden afgehangen.
  7. Enkelpartijen spelen minstens een half uur (inclusief vegen van de baan). Daarna kunnen de spelers worden afgehangen.
  8. Tijdens de competitie blijft er één baan vrij voor de andere leden. In sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
  9. Bij waterplassen of sneeuw op de banen wordt er niet gespeeld.
  10. De oefenkooi is beschikbaar voor leden en niet-leden.
 
 
Hieronder kunt u de statuten van onze vereniging downloaden.
StatutenTVBuren.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 571 716

Address

Plantsoen 3
4116 CB Buren