Collectieve ongevallenverzekering via de KNLTB

Deze verzekering keert een bedrag uit als u door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Ook is er een beperkte dekking voor tandheelkundige behandelingen als gevolg van een ongeval.

Hieronder de informatie hierover van de KNLTB, terug te vinden op Centercourt.nl  

Wie zijn er verzekerd?

Elk lid van de vereniging, voor zover en voor zolang hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:

Ten tijde van de gebeurtenis ingeschreven staat als officieel KNLTB-bondslid (let op! Deze verzekering geldt dus NIET voor leden met een tijdelijk lidmaatschap omdat zij nog niet bij de KNLTB zijn aangemeld).

Geen contributieachterstand heeft (geldt uiteraard niet indien verzekerde officieel is vrijgesteld van contributiebetaling van de vereniging).

Uitsluitend de amateursport beoefent.

Voor welk bedrag is elk lid verzekerd?

 • In geval van overlijden
  • € 15.000
  • kinderen tot 16 jaar: € 3.000
  • personen van 70 jaar en ouder: € 6.000
 • In geval van algehele blijvende invaliditeit:
  • € 30.000
  • kinderen tot 16 jaar: € 30.000
  • personen van 70 jaar en ouder: € 15.000
 • Kosten van tandheelkundige behandeling tot een maximum van € 250,-

(dit zijn eenmalige uitkeringen)

Hoe zit de dekking in elkaar?

 • De verzekering is uitsluitend van kracht voor zover en voor zolang verzekerde zich voor een wedstrijd of training dan wel op grond van vrijetijdsbesteding bevindt op of rondom de tennisbaan van een vereniging, dan wel in het verenigingsgebouw.
 • De verzekering is eveneens van kracht tijdens andere door een vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten op of rondom de tennisbaan, of in het verenigingsgebouw. Met tennisgerelateerde activiteiten wordt gelijkgesteld onbetaald vrijwilligerswerk op of rondom de tennisbaan ten behoeve van de vereniging waarvan verzekerde lid is.
 • Verder is de verzekering van kracht gedurende het direct aansluitende, rechtstreekse vervoer naar of van de tennisbaan of het verenigingsgebouw.
 • Ten aanzien van de talenten van de bondsjeugdopleiding, die zijn aangesloten bij een van de KNLTB aangesloten verenigingen, bestaat eveneens dekking gedurende spel- en trainingsmomenten op of rond de tennisbanen van het nationale trainingscentrum in Almere dan wel enige hiertoe aangewezen tennisbaan in Nederland respectievelijk gedurende het direct aansluitende, rechtstreeks vervoer naar of van de tennisbaan. Een en ander voor zover sprake is van training door of onder auspiciën van de KNLTB en sprake is en blijft van amateursport.

Hoe kan ik een schade melden?

U kunt schade die u wilt verhalen op de ongevallenverzekering melden door middel van aan schadeformulier. Dit kunt u vinden op https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/juridische-en-financiele-zaken/verzekeringen/schadeformulier-ongevallenverzekering.pdf.

Bij het melden van een schade moet het bondsnummer worden doorgegeven. Dit bondsnummer staat op het pasje.

Wij vragen u het schadeformulier te mailen naar: [email protected]