Privacy Policy TV Buren

Dit is de privacy Policy van Tennisvereniging Buren, gevestigd te (4116 CB) Buren, Plantsoen 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11016206, hierna te noemen ‘TV Buren’.

TV Buren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Buren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

- Wij Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
- Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Als TV Buren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs, sponsoren
en/of leveranciers
Persoonsgegevens van leden, donateurs, sponsoren en/of leveranciers worden door TV Buren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Verwerkingen in verband met het (tijdelijk) lidmaatschap;
- Innen van de contributie;
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Indelen van park- en bardiensten;
- Publicatie van contactpersonen van TV Buren met telefoonnummer e/o emailadres op de
website;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen overeenkomst of opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Buren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Achternaam en eventueel tussenvoegsel;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum
- Bankgegevens
- Betaalgegevens
- Ranking KNLTB

Persoonsgegevens worden door TV Buren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 2 jaar en uitsluitend in de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het verzenden van Nieuwsbrieven
Persoonsgegevens voor het verzenden van Nieuwsbrieven aan leden en donateurs worden door TV Buren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het lidmaatschap/donateurschap van TV Buren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) maakt TV Buren gebruik van de volgende persoonsgegevens:
- Voornaam;
- Achternaam en eventueel tussenvoegsel;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Geslacht.

Deze persoonsgegevens worden door TV Buren opgeslagen gedurende de periode dat men lid/donateur is van TV Buren.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers
Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door TV Buren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het verrichten van vrijwilligerswerk. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Buren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Achternaam en eventueel tussenvoegsel;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Geslacht.

Genoemde persoonsgegevens worden door TV Buren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een vrijwilligersovereenkomst heeft.

Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van de KNLTB (zie hierna). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verstrekking aan KNLTB
Als tennisvereniging hebben wij een eigen verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van de leden goed te beschermen. Juridisch gezien hebben wij geen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de KNLTB dat ook doet. De KNLTB is geen bewerker van de persoonsgegevens van de vereniging maar zelfstandig houder van een database met persoonsgegevens. Tennissers zijn namelijk zowel lid van de TV Buren als rechtstreeks van de KNLTB.
Omdat de KNLTB de gegevens voor eigen doeleinden registreert, hoeft TV Buren geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de KNLTB.


Websitebezoekers
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op de website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookie altijd intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de website van TV Buren. Andere websites kunnen hun eigen Privacy Policy hanteren.

Door de informatie en de diensten op www.tvburen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger onder vermelding van het emailadres en telefoonnummer van de ouder/voogd.

Bewaartermijn
TV Buren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van de Privacy Policy
TV Buren past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy Policy worden opgenomen. Belangrijke wijzigingen zullen per nieuwsbrief worden medegedeeld aan alle leden en donateurs.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Contactgegevens
TV Buren
Plantsoen 3 4116 CB Buren
Voor vragen omtrent ons privacy reglement verwijzen we u graag door naar [email protected]