Protocol Cameratoezicht

Doel van het cameratoezicht

TV Buren zet cameratoezicht in ter bevordering van de algemene veiligheid, maar met name voor de bewaking van het clubgebouw en bezittingen tegen zaken zoals inbraak, diefstal en vandalisme. Er zijn drie camera’s geplaatst die beelden registreren, opnemen, en bewaren. Afspraken omtrent de vastlegging en het gebruik van deze beelden staan beschreven in dit protocol.

Door het bestuur is een afweging gemaakt tussen de belangen van privacy van gefilmde perso(o)n(en) en het belang dat de filmer (bestuur) hecht aan inbraak/incident-preventie. Op basis van incidenten uit het verleden, alsmede het de risico’s die een afgelegen locatie met zich meebrengen, is het bestuur van mening dat de aanwezigheid van camera’s gerechtvaardigd is.  

Begripsbepaling

Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera’s.

Beeldinformatie: de door het cameratoezicht verkregen beelden.

Beheerder: bestuur TV Buren die is belast met het beheer en toezicht op het camerasysteem.

Bevoegd lid: door bestuur van TV Buren aangewezen persoon met toegangsrechten tot de door het cameratoezicht verzamelde beelden.

Incident: ongewenst voorval of een vermoeden daarvan  

Verborgen camera’s

Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.  

Taken en verantwoordelijkheden 

  • Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de vereniging zelf en verloopt grotendeels geautomatiseerd.
  • TV Buren blijft ten allen tijden eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem en streeft naar volledige naleving van de wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  • De beheerder is het bestuur van TV Buren. Het technisch beheer van het systeem geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  • Bevoegde leden (2 personen door bestuur aangewezen) en de beheerder zijn bevoegd tot het bedienen van de cameratoezicht apparatuur en tot het inzien van de beeldinformatie. Zij gaan hier integer mee om, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen.  

Beveiliging 

  • Er zijn adequate maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van de beelden tegen te gaan. Zo zijn de beelden fysiek afgesloten van onbevoegden. Daarnaast zijn de servers waar de beelden worden opgeslagen goed beveiligd en niet toegankelijk voor anderen dan geautoriseerde personen.
  • Beeldinformatie wordt op meerdere fysieke locaties opgeslagen om de gevoeligheid op sabotage tegen te gaan.  

Plaatsing van de camera’s

Op dit moment zijn er drie camera’s geplaatst. De eerste camera bevindt zich in het materiaalhok en waakt over het terras. De tweede camera hangt in de kantine en een derde camera maakt opnames in het voorraadhok van de dranken.  

Rechten en waarborging privacy

In de privacywetgeving voor camera’s wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en besloten ruimten. Omdat het clubgebouw van TV Buren in principe ook openstaat voor niet-leden, zou TV Buren beschouwd kunnen worden als een publieke ruimte. Cameratoezicht in openbare ruimtes mag alleen wanneer dat is aangekondigd. We hebben ervoor gekozen om de aanwezigheid van camera’s duidelijk te maken door diverse ramen en (toegangs)deuren te voorzien van stickers. Daarnaast kiezen we voor transparante communicatie naar onze leden over de beveiligingscamera’s via onze website en nieuwsbrief.

Het bestuur benadrukt dat beeldmateriaal uitsluitend zal worden gebruikt wanneer incidenten hiertoe aanleiding geven. 

Bewaartermijn van de beelden

Conform de wet Bescherming Persoonsgegevens worden beelden maximaal vier weken bewaard, waarna beeldmateriaal automatisch wordt gewist. Indien er een incident heeft plaats gevonden (zoals omschreven onder ‘doel van het cameratoezicht’) dan mogen gerelateerde beelden langer worden bewaard, totdat het incident is opgelost.  

Inzage beeldinformatie

Het verstrekken van beeldinformatie aan derden anders dan politie of officier van justitie geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het cameratoezicht en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen in de wet Bescherming Persoonsgegevens.   Veiligheid op ons park stellen we voorop en helaas is daarvoor cameratoezicht noodzakelijk geworden. Heb je vragen of klachten over cameratoezicht op onze vereniging, stuur een email naar [email protected].    

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van TV Buren. Het treedt in werking op 11 maart  2019